Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti A - J KRBY Komárno pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku cez internet.

článok 1
Všeobecné ustanovenie
Nákup tovaru v E-shope A – J KRBY Komárno, môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia a za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

článok 2
Postup pri objednávaní
Zákazník si môže v E-shope A – J KRBY Komárno objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo OBJEDNAŤ. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla OBJEDNAŤ a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii v náhľade. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v E-shope A – J KRBY Komárno. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém E-shop A – J KRBY Komárno vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému v E-shope A – J KRBY Komárno a spoločnosť A – J KRBY Komárno ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope A – J KRBY Komárno. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje vrátane osobného kódu predeleného systémom v E-shope A – J KRBY Komárno odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v E-shope A – J KRBY Komárno. Systém v E-shope A – J KRBY Komárno zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou A – J KRBY Komárno. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov. Systém v E-shope A – J KRBY Komárno umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

článok 3
Platobné podmienky
Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane 20% DPH. Zákazníkovi sa po stlačení tlačidla ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA vytlačí zálohová faktúra, na ktorej budú údaje o tovare, výške ceny a účte spoločnosti A – J KRBY Komárno, na ktorý treba zálohovú faktúru uhradiť. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní.

článok 4
Lehota, počas ktorej je spoločnosť A – J KRBY Komárno viazaná ponukou tovaru vrátane ceny
V prípade korektnej funkčnosti systému v E-shope A – J KRBY Komárno je spoločnosť A – J KRBY Komárno viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ak bola cena uhradená v 7-dňovej lehote splatnosti.

článok 5
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Spoločnosť A – J KRBY Komárno sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak spoločnosť A – J KRBY Komárno nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti A – J KRBY Komárno, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť A – J KRBY Komárno sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti A – J KRBY Komárno a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť A – J KRBY Komárno sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. V praxi je tovar spravidla dodaný do siedmich pracovných dní , resp. tovar označený v ponuke textom „Tovar je iba na záväznú objednávku“ do 20 dní po pripísaní úhrady na účet spoločnosti A – J KRBY Komárno. Spoločnosť A – J KRBY Komárno sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v E-shope A – J KRBY Komárno ako miesto doručenia. Keď si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť A – J KRBY Komárno vopred neinformoval, zaniká mu nárok na doručenie tovaru. Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v predajni A – J KRBY Komárno, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru. V prípade nedostupnosti daného tovaru bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Spoločnosť A – J KRBY Komárno nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou. Pokiaľ má zákazník záujem o službu - ekologická likvidácia starého spotrebiča - je potrebné toto uviesť pri objednávaní tovaru v poznámke. Spoločnosť A – J KRBY Komárno zabezpečí prevoz tovaru určeného na likvidáciu od zákazníka kuriérom - dovoz je však platenou službou podľa štandardného cenníka kuriérskej služby. Tiež je možné dohodnúť osobné odovzdanie starého spotrebiča v predajni A – J KRBY Komárno.

článok 6
Storno objednávky
Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky (0905 971 755) alebo e-mailom na adresu ajkrby@ajkrby.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 5, spoločnosť A – J KRBY Komárno si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je iba na záväznú objednávku" aj storno poplatok vo výške 20% z jeho predajnej ceny s DPH. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7. Storno objednávky zo A – J KRBY Komárno si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: 1. nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť A – J KRBY Komárno bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti A – J KRBY Komárno a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť A – J KRBY Komárno sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar.

článok 7
Reklamačné podmienky
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť u spoločnosti A – J KRBY Komárno Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti A – J KRBY Komárno závady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) , prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou A – J KRBY Komárno. (e-mailom na adrese: ajkrby@ajkrby.sk , alebo telefonicky (0905 971 755).
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť A – J KRBY Komárno nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.